Regulamin

 Regulamin Serwisu Aukcyjnego Targowisko.eu


§ 1 [Definicje]
 


Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
 
1) Aukcja – procedura zawierania w trybie licytacji on-line o charakterze otwartym umów sprzedaży, polegająca na składaniu ofert kupna wskazanych przez Uczestnika Przedmiotów Aukcji, określona w niniejszym Regulaminie;
 
2) Cena minimalna – minimalna cena sprzedaży lub rat leasingowych Przedmiotu Aukcji określona przez targowisko.eu ;
 
3) Przedmiot Aukcji – rzecz lub prawo, podlegające Aukcji w Serwisie Aukcyjnym Targowisko.eu ; właścicielem Przedmiotu Aukcji może być zarówno Targowisko.eu jak i inny podmiot, który upoważnił Targowisko.eu do jego sprzedaży;
 
4) Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych przez Uczestników, przyznająca danemu Uczestnikowi prawo do nabycia Przedmiotu Aukcji za określoną w drodze Aukcji cenę.

5) Opcja „Kup Teraz” - możliwość dokonania natychmiastowego zakupu Przedmiotu Aukcji za cenę sprzedaży określoną przez Targowisko.eu, bez względu na wynik Aukcji;
 
6) Outlet – proces zawierania umów sprzedaży, polegający na umieszczeniu w Serwisie Aukcyjnym Targowisko.eu informacji o Przedmiocie Aukcji, stanowiącej zaproszenie do prowadzenia negocjacji i składania ofert dotyczących jego nabycia;
 
7) Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Aukcyjnego Targowisko.eu;
 
8) Serwis Aukcyjny Targowisko.eu – system informatyczny, zarządzany przez Targowisko.eu w języku polskim, przeznaczony do prowadzenia Aukcji oraz sprzedaży w formie Outlet, prowadzony na stronie https://targowisko.eu;
 
9) Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna nie będąca Konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która bierze udział w Aukcji lub sprzedaży w formie Outlet w imieniu własnym i jest zobowiązana do zapłaty za Przedmiot Aukcji.

 
§ 2 [Przedmiot Aukcji]
 1. Publikowane przez Targowisko.eu w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu zdjęcia, opisy i wyceny poszczególnych Przedmiotów Aukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego dla Uczestnika elementu oznaczenia lub opisu stanu technicznego i wyposażenia Przedmiotu Aukcji. Targowisko.eu nie bierze odpowiedzialności za ustalenia poczynione przez Uczestnika w stosunku do Przedmiotu Aukcji, dokonane na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, umieszczonych w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu . Targowisko.eu nie bierze odpowiedzialności za ustalenia poczynione przez Uczestnika w stosunku do Przedmiotu Aukcji, dokonane po przeprowadzeniu osobistych oględzin Przedmiotu Aukcji, odmienne od stanu faktycznego Przedmiotu Aukcji.
 
2. Złożenie przez Uczestnika oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń przez tego Uczestnika stanu technicznego Przedmiotu Aukcji oraz jego wyposażenia.
 
3. Z uwagi na fakt, że oferowane w Serwisie Aukcyjnym Targowisko.eu Przedmioty Aukcji należą w zdecydowanej większości do kategorii sprzętów używanych oraz że Uczestnik w chwili złożenia oferty zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu Aukcji oraz jego wyposażenia targowisko.eu wyłącza rękojmię za wady oraz nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia Przedmiotów Aukcji.
 
4. Targowisko.eu nie udziela gwarancji na Przedmioty Aukcji.
 


§ 3 [Warunki uczestnictwa]
 


1. Uczestnik winien posiadać konto poczty elektronicznej.
 
2. Rejestracja Uczestnika odbywa się poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Aukcyjnym Targowisko.eu.
 
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych objętych formularzem rejestracyjnym jest obowiązkowe, a ich brak lub niekompletność uniemożliwi aktywację konta.
 
4. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, warunkiem niezbędnym do aktywowania konta i przeprowadzenia transakcji jest doręczenie przez Uczestnika wymaganych przez targowisko.eu dokumentów i informacji niezbędnych do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka. 
 
a. w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – dane Uczestnika tj.: imienia, nazwiska, adresu Uczestnika, a ponadto daty urodzenia 
 
b. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - aktualne dane Uczestnika tj.: NIP, REGON formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, a także imienia, nazwiska.
 
W celu zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego targowisko.eu może również zażądać od Uczestników wszelkich dodatkowych dokumentów i informacji. W przypadku kiedy targowisko.eu nie może wykonać obowiązków ustawowych nie przeprowadza transakcji oraz zawiesza lub usuwa konto Uczestnika. Usunięcie konta Uczestnika następuje w trybie przewidzianym w ust. 13. Do zawieszenie konta Uczestnika stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 16.
 
5. Aktywacji konta dokonuje targowisko.eu po przesłaniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego. Warunkiem niezbędnym do aktywowania konta jest ponadto potwierdzenie przez Uczestnika swojego adresu poczty elektronicznej zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu wysyłanym przez Serwis Aukcyjny targowisko.eu bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy targowisko.eu a Uczestnikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez targowisko.eu w ramach Serwisu Aukcyjnego targowisko.eu, na warunkach określonych w Regulaminie (dalej „Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną”).

5a. Deaktywacja konta i jego usuniecie nastepuje na wniosek uzytkownika skierowane do administratora aukcji targowisko.eu , po weryfikacji czy uzytkownik nie ma aktywnych sporow z innymi uczestnikami aukcji oraz czy wywiazal sie ze sprzedazy/kupna wystawianych przedmiotow, konto zostaje usuniete . W przypadku gdy istnieje spor pomiedzy uczestnikami aukcji nie ma mozliwosci zamkniecia i usuniecia konta.

5b. Konto jest usuwane wraz ze wszystkimi danymi uzytkownika. 
 
6. Targowisko.eu zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji konta Uczestnika bez podania przyczyny.
 
7. Targowisko.eu zastrzega sobie prawo do nieaktywowania konta Uczestnika, który w terminie 7 dni od przesłania formularza rejestracyjnego nie dokona potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 5.
 
8. Udział w Aukcji jest możliwy po dokonaniu aktywacji konta Uczestnika. 
 
9. Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego konta w Serwisie Aukcyjnym Targowisko.eu. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta w Serwisie Aukcyjnym Targowisko.eu, korzystanie z kont innych Uczestników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 
10. Targowisko.eu zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu Aukcji, w terminie 12 miesięcy od zaistnienia przyczyny odmowy rejestracji lub usunięcia konta.
 
11. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Targowisko.eu (dotyczącą określonego konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie o rozwiązaniu umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do targowisko.eu.
 
12. Z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
 
a. braku współdziałania Uczestnika z targowisko.eu lub
 
b. ujawnienia przeszkód leżących po stronie targowisko.eu uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez targowisko.eu z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w ust. 13 i 14.
 
13. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku:
 
a. łamania którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub
 
b. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, o których mowa w § 3 ust. 2-4 Regulaminu i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez targowisko.eu lub
 
c. rażącego braku współdziałania Uczestnika z targowisko.eu lub
 
d. zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 13 Regulaminu lub
 
e. podjęcia jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego targowisko.eu oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników,
 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez targowisko.eu ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Aukcjach i sprzedaży w formie Outlet, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 
14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez targowisko.eu ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej.
 
15. W wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 11-14, konto Uczestnika założone w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu jest usuwane.
 
16. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 12, lub ust. 13 targowisko.eu zamiast rozwiązywać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do zawieszenia konta Uczestnika na czas określony w powiadomieniu przesłanym do Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej. W trakcie zawieszenia konta Uczestnika nie może on uczestniczyć w Aukcjach oraz sprzedaży w formie Outlet.
 


§4 [Przebieg Aukcji]
 


1. Przedmiot Aukcji wystawiany jest do sprzedaży z oznaczoną ceną wywoławczą, informacją co do nazwy i ilości oraz terminem zakończenia Aukcji.
 
2. Cena wywoławcza ustalana jest przez targowisko.eu z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu Aukcji i jest kwotą wyrażoną w euro.
 
3. Uczestnicy, po zalogowaniu się na swoje konto, mogą składać oferty w danej Aukcji. Uczestnicy w trakcie Aukcji zobowiązani są do składania ofert cenowych w kwotach wyrażonych w euro. Po upływie terminu zakończenia Aukcji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę niezamieszczenia oferty w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu przed jej zamknięciem.
 
4. Wszystkie oferowane przez Uczestników ceny są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu w trakcie trwania Aukcji.
 
5. Minimalne postąpienie w czasie Aukcji jest uzależnione od wysokości ceny wywoławczej Przedmiotu Aukcji i wynosi:
 
a. 1 eur dla ceny wywoławczej do 1.000 eur włącznie,
 
b. 5 eur dla ceny wywoławczej powyżej 1.000 eur, do 10.000 eur włącznie,
 
c. 10e dla ceny wywoławczej powyżej 10.000 eur.
 
6. Uczestnik w czasie Aukcji oferuje maksymalną cenę, za jaką gotów jest nabyć Przedmiot Aukcji.
 
7. W czasie trwania Aukcji, Serwis Aukcyjny targowisko.eu generuje automatycznie w imieniu Uczestnika oferty cenowe na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty innych Uczestników (uwzględniając minimalne postąpienie), jednak nieprzekraczające kwoty maksymalnej zadeklarowanej przez Uczestnika. Jeżeli przebicie oferty innego Uczestnika wymagałoby przekroczenia ceny maksymalnej – System wygeneruje ofertę na kwotę równą zadeklarowanej cenie maksymalnej.
 
8. Pierwsza oferta na danej Aukcji składana jest na kwotę równą cenie wywoławczej. 
 
9. W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Uczestnika oferty na taką samą wartość, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 
10. Każda oferta zgłoszona przez Uczestnika jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana. Oferty złożone przez Uczestników w trakcie trwania Aukcji wiążą w terminie do 30 dni po terminie zakończenia Aukcji.
 
11. W przypadku ustanowienia Ceny minimalnej, oferta Uczestnika nieprzekraczająca wartości Ceny minimalnej, nie jest wiążąca dla targowisko.eu. Targowisko.eu poinformuje Uczestników o ustaleniu Ceny minimalnej bez wskazywania jej wysokości. Uczestnicy zostaną poinformowani o osiągnięciu Ceny minimalnej z chwilą złożenia oferty o wartości równej lub wyższej od Ceny minimalnej.
 
12. W przypadku ustanowienia Opcji „Kup Teraz”, Uczestnik ma prawo nabyć Przedmiot Aukcji za cenę wskazaną przez targowisko.eu. Uczestnik może skorzystać z Opcji „Kup Teraz” najpóźniej do chwili złożenia pierwszej oferty przez innego Uczestnika. W przypadku ustanowienia Ceny minimalnej Uczestnik może skorzystać z Opcji „Kup Teraz” najpóźniej do chwili złożenia oferty o wartości równej lub wyższej od Ceny minimalnej.
 
13. Zabronione są działania mogące manipulować danymi generowanymi przez System Aukcyjny EFL bądź zakłócać proces lub przebieg Aukcji. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik dopuszcza się takich działań, EFL bezzwłocznie zawiesi albo usunie konto Uczestnika oraz według swojego uznania podejmie odpowiednie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej szkody.
 
14. targowisko.eu może wykluczyć z Aukcji złożoną przez Uczestnika ofertę w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności oferty lub Uczestnika.
 
15. Wyłonienie nabywcy i ustalenie ceny nabycia Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą udzielenia przez targowisko.eu Przybicia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 10 Regulaminu. Przybicie dokonywane jest drogą elektroniczna.
 
16. Przybicie może zostać udzielone Uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę w toku Aukcji, a w przypadku niewywiązania się przez niego z transakcji – kolejnemu, pod względem najwyższej oferowanej ceny, Uczestnikowi.
 
17. targowisko.eu przysługuje prawo do wycofania Przedmiotu Aukcji z Aukcji, zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub odwołania Aukcji. W takim przypadku Uczestnikom Aukcji nie przysługują żadne roszczenia wobec targowisko.eu z tytułu odwołania Aukcji i nie mogą być podnoszone w przyszłości.
 
18. W przypadku zakończenia Aukcji bez wyboru oferty albo niewywiązania się Uczestnika, któremu udzielono Przybicia z wykonania transakcji, targowisko.eu ma prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem Aukcji i ewentualnych dodatkowych rokowań cenowych zmierzających do sprzedaży Przedmiotu Aukcji albo dochodzenia wykonania zobowiązania Uczestnika, który nie wywiązał się z obowiązku wykonania transakcji.
 

§ 6 [Sprzedaż w formie Outlet]

 
1. targowisko.eu ma prawo umieścić w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu informację o Przedmiocie Aukcji, która stanowi zaproszenie do prowadzenia negocjacji i składania ofert dotyczących jego nabycia.
 
2. Umieszczenie informacji, o której mowa w ust. 1 nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 §1 Kodeksu cywilnego.
 
3. Umieszczenie informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi zaproszenie do negocjacji, a w przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży, nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy lub z naruszeniem dobrych obyczajów.
 
4. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio do zwarcia umowy sprzedaży.
 


§ 7 [Zawarcie umowy sprzedaży]
 


1. Uczestnik, któremu targowisko.eu udzielił Przybicia, zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia oraz odbioru Przedmiotu Aukcji z miejsca przechowywania wskazanego przez targowisko.eu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia poinformowania Uczestnika o udzieleniu Przybicia.
 
2. Wpłaty ceny nabycia należy dokonać na wskazany przez targowisko.eu numer rachunku. Numer rachunku targowisko.eu zostanie przesłany wraz z informacją o udzieleniu Uczestnikowi Przybicia.
 
3. Warunkiem przeniesienia własności Przedmiotu Aukcji na Uczestnika jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na konto albo do kasy targowisko.eu .
 
4. Zapłata ceny nabycia musi się odbyć przy wykorzystaniu przelewu.
 
5. Jeśli Przedmiotem Aukcji był pojazd, warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji jest podpisanie przez Uczestnika będącego nabywcą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu Uczestnika przez targowisko.eu u odpowiedniego ubezpieczyciela.
 
6. Uczestnik Aukcji, któremu udzielono Przybicia dokonuje odbioru, załadunku, transportu Przedmiotu Aukcji własnym staraniem i na własny koszt z miejsca wskazanego przez targowisko.eu, tym samym od chwili odbioru Przedmiotu Aukcji ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Aukcji. 
 


§ 8 [Reklamacje]
 1. Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do targowisko.eu przez Uczestnika, w którym Uczestnik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez targowisko.eu
 
2. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce targowisko.eu obsługującej klientów:
 
2.1. w formie elektronicznej na adres: kontakt@targowisko.eu lub poprzez stronę internetową https://targowisko.eu,
 
 
3. targowisko.eu rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej   bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Odpowiedź targowisko.eu może być dostarczona Uczestnikowi pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.
 
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 3, targowisko.eu przekaże Uczestnikowi informacje, w których:
 
a. wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 
b. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 
c. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 


§ 9 [Postanowienia końcowe]
 


1. targowisko.eu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji. 
 
2. targowisko.eu nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji lub sprzedaży w formie Outlet, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji. 
 
3. targowisko.eu zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu Aukcyjnego targowisko.eu . Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na stronie https://targowisko.eu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i odnoszą się do Aukcji i sprzedaży w formie Outlet, rozpoczętych po wejściu w życie przedmiotowych zmian. Uczestnik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia. Odrzucenie zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z targowisko.eu ze skutkiem określonym w § 3 ust. 11 Regulaminu.
 
4. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Serwisie Aukcyjnym targowisko.eu, w szczególności opisów, fotografii, schematów lub modeli, przysługują wyłącznie targowisko.eu, Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie,  modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą targowisko.eu .